Search form

Matalikilo 19:1

Lunyonyooko lwa-Sodoma a-Gomora

1Lino baangelo bobile bakasika ku-Sodoma ciindi camangolezya, Nkabela Loti kakede kumulyango wa-Sodoma. Ababone buyo, Loti wakanyampuka, wabaswanganya, wabakotamina cakuvundama ansi.