Search form

Matalikilo 19:11

11Nkabela bantu ibakali kumulyango waŋanda, baniini abapati boonse buyo, bakabaofwaazya, aboobo cakabakataazya kujana mulyango nkuubede.