Search form

Matalikilo 19:15

15Nibwakaca, baangelo bakasungilizya Loti kuti, Buka, tola mukaako abana basimbi bako bobile mboli abo, kuti utasyukuti mumilandu yamunzi.