Search form

Matalikilo 19:19

19Amubone! Mulanda wako wajana luzyalo mumeso aako. Ncobeni wavuzya buuya mbowandicitila kukufutusya buumi bwangu. Lino mebo nsikonzyi kucijila kucilundu pe; ambweni bubi bulanditobela mane nkafwe.