Search form

Matalikilo 19:2

2Elyo wakati, Amuswiilile, nobami bangu. Amuleye, munjile muŋanda yangu ndemulanda wanu, kuti mulale ukusamba kumaulu. Bwaca, mulafuma akutola lweendo lwanu. Bakati, Pe, pe, tula lala anze.