Search form

Matalikilo 19:29

29Mbuboobo Leza mbwaakayeeya Abrahamu, ciindi eciya naakanyonyoona minzi yamumabuwa; wakalobosya Loti kuzwa kulunyonyooko ndwaakanyonyoozya minzi eyo Loti njaakakede.