Search form

Matalikilo 19:30

Moabu a-Amoni mbubakazyalwa

30Lino Loti wakazwa mu-Zoari, wakaakukala mucilundu, abana basimbi bakwe bobile, nkaambo wakali kuyoowa kukala mu-Zoari. Nkabela wakali kukala musempo abana bakwe bobile.