Search form

Matalikilo 19:31

31Elyo mupati wakaambila mwanike wakwe kuti, Tateesu wacemaala, alimwi taakwe mwaalumi naba omwe ansi uukonzya kutukwata mbuli muciyanza canyika.