Search form

Matalikilo 19:34

34Lino nibwakaca, mupati wakaambila mwanike wakwe kuti, Bona! Jilo ndakalede ataata, Atumunywisye waini alimwi masiku ano, ukasike akulala awe ayebo, aboobo tulakonzya kubusya lunyungu kuzwa kulitateesu.