Search form

Matalikilo 19:8

8Amubone! Ndijisi bana basimbi bobile batana kuziba mwaalumi. Ndabaleta kulindinywe, lino mulabacitila kufumbwa cibotu mumeso aanu. Pele bantu aba, mutabacitili cintu pe, nkaambo mbeenzu bamuŋanda yangu.