Search form

Matalikilo 2:23

23Mpawo muntu wakaamba kuti, Ma! Ncobeni oyu ulijisi zifuwa mbubonya mbuli zifuwa zyangu anyama mbubonya mbuli nyama yangu. Uleelede kuulikwa mukaintu, nkaambo wazwa mumuntu.