Search form

Matalikilo 2:5

5ziziki zyamusokwe zyoonse nizyatakalina kuboneka munyika, amisamu yamusokwe niyatakalina kumena, (nkaambo Jehova Leza katana kuwisya imvula anyika, alimwi katakwe muntu wakupanda nyika,