Search form

Matalikilo 2:7

7Jehova Leza wakabumba muntu, Wakamubumbya bulongo bwaansi, wamufulida mumpemu zyakwe muuya wabuumi, nkabela mpawo muntu wakaba muumi.