Search form

Matalikilo 20:16

16Alakwe Sara, wakamwaambila kuti, Bona! Ndapa munyinandumi wako mali aansiliva aali cuulu. Ncitanzyansoni kulinduwe akuliboonse mboli abo, makani aako alulame mumeso aabantu boonse.