Search form

Matalikilo 20:9

9Elyo Abimeleki wakaita Abrahamu, wamubuzya kuti, Ino ncinzi eci ncowatucitila? Ndakabisyanzi kulinduwe? Nkaambonzi noyanda kutuletela, mebo acisi cangu, mulandu mupati. Wandicitila zintu ziteelede kucitwa.