Search form

Matalikilo 21:10

10Mpawo wakaambila Abrahamu kuti, Tanda oyu mwanakazi muzike amwanaakwe, nkaambo mwana wamuzike oyu takooyooba alukono antoomwe amwanaangu Izaka.