Search form

Matalikilo 21:22

Abrahamu mbwaakatanga cizuminano a-Abimeleki

22Lino kuciindi eco Abimeleki a-Fikolo silutwe wampi yakwe bakaambila Abrahamu kuti, Leza uli ayebo muzintu zyoonse nzyocita.