Search form

Matalikilo 21:7

7Wakati, Nguni wakakonzya kwaambila Abrahamu kuti Sara uyoonyonsya bana? Nkaambo ndamuzyalila mwana mubucembele bwakwe.