Search form

Matalikilo 22:12

12Elyo wakati, Utatandabiki ijanza lyako kumwana nikuba kumucitila cintu, nkaambo lino ndaziba ncobeni kuti ulamuyoowa Leza, nkaambo tokwe nowandikakila mwanaako simuzyalwa alike.