Search form

Matalikilo 22:3

3Lino nibwakaca, Abrahamu wakafuma, wabopa imbongolo, wabweza bobile babalanda bakwe a-Izaka mwanaakwe, waandula inkuni zyakupaizya, wanyamuka, waya kubusena obo Leza mbwaakamwaambila.