Search form

Matalikilo 22:5

5Mpoonya awo Abrahamu wakaambila balanda bakwe kuti, Amulindile ano ambongolo. Mebo amwana tulaya kunembo kuyookomba. Tulaboola kulindinywe.