Search form

Matalikilo 22:9

9Basike buyo kubusena obo Leza mbwaakamwaambila, Abrahamu wakayaka cipaililo nkuko, wabamba inkuni. Amane kucita obo, wakaanga Izaka mwanaakwe, wamulazika acipaililo atala lyankuni.