Search form

Matalikilo 23

Sara mbwaakafwa akuzikwa

1Lino Sara wakapona myaka iili mwanda amakumi obile amusanu aibili. Mbuyakabede myaka yabuumi bwa-Sara. 2-Elyo Sara waka­ fwa mu-Kiriyati-ariba (ngonguwo Hebroni) munyika ya-Kanana, nkabela Abrahamu wakanjila kukulila Sara akoomoka. 3Mpawo Abrahamu, naakabuka kuzwa kumufu wakwe, wakaambila bana ba-Heti kuti, 4-Ndi mweenzu asikukalakala buyo akati kanu. Amundipe mavwikilo akati kanu, nkaavube, nkazike mufu wangu kuzwa kumeso aangu. 5Elyo bana ba-heti bakavwiila Abrahamu kuti, 6-Utuswiilile, mwami. Uli silutwe mupati akati kesu. Kozika mufu wako kufumbwa nkosala mumavwikilo esu mabotu. Taakwe muntu naba omwe akati kesu uukonzya kukukasya mavwikilo aakwe kuti uzike mufu wako. 7-Mpawo Abrahamu wakabuka, wakotamina bantu banyika, bana ba-Heti. 8Lino wakabaambila kuti, Na ncobeni mwazumina kuti nzike mufu wangu, amundiswiilile. Amundikumbilile kuli-Efroni mwana wa-Zohari, 9kuti andipe isempo lya-Makipela ndyajisi, lili kumagolelo aamuunda wakwe. Anduuzizye muulo uuzwide kumeso aanu, kuti nkalivube, libe mavwikilo aangu. 10-Lino Efroni kakede akati kabana ba-Heti. Nkabela Efroni mu-Hiti wakavwiila Abrahamu mumatwi aabana ba-Heti, mumatwi aaboonse ibakanjila mumulyango wamunzi, wati, 11-Pe, mwami. Amundiswiilile. Ndakupa muunda, alyalo isempo lili mulinguwo. Zyoonse buyo ndakupa okuno kumeso aabantu bangu, kuti uzike mufu wako. 12Mpawo Abrahamu wakakotamina bantu banyika, 13-nkabela wakaambila Efroni mumatwi aabantu banyika kuti, Wence undiswiilile, Ndakupa mali aamuunda. Tambula kuzwa kumaanza aangu, kuti nzike mufu wangu nkukonya oko. 14Lino Efroni wakavwiila Abrahamu kuti, 15-Swiilila, mwami, nyika yamasyekeli aansiliva aali myanda yone, ncecinzi akati kangu ayebo? Kozika mufu wako. 16-Mpawo Abrahamu wakaswiilila Efroni, nkabela Abrahamu wakapimina Efroni bulemu bwamali aansiliva mbubonya mbwaakaamba mumatwi aabana ba-Heti, nkukuti masyekeli aansiliva aali myanda yone, mbubakali kupima basambazi.

17-Mbuboobo muunda wa-Efroni waku-Makipela kunembo lya-Mamre, nkukuti muunda nkulibede isempo, azisamu zyoonse zyamumuunda anyika yoonse iiengelede, 18mbuwakaba civubo ca-Abrahamu mumeso aabana boonse ba-Heti aboonse ibakali kunjila mumulyango wamunzi wakwe. 19-Lino naakamana makani aya, Abrahamu wakazika Sara mukaakwe omo musempo lyamumuunda waku-Makipela kunembo lya-Mamre (ngonguwo Hebroni) munyika ya-Kanana. 20-Muunda asempo lili mulinguwo, zyoonse zyakapegwa mumaanza aa-Abrahamu, azivube, zibe mavwikilo aakwe, mbubakacita bana ba-Heti.