Search form

Matalikilo 23:10

10Lino Efroni kakede akati kabana ba-Heti. Nkabela Efroni mu-Hiti wakavwiila Abrahamu mumatwi aabana ba-Heti, mumatwi aaboonse ibakanjila mumulyango wamunzi, wati,