Search form

Matalikilo 23:16

16Mpawo Abrahamu wakaswiilila Efroni, nkabela Abrahamu wakapimina Efroni bulemu bwamali aansiliva mbubonya mbwaakaamba mumatwi aabana ba-Heti, nkukuti masyekeli aansiliva aali myanda yone, mbubakali kupima basambazi.