Search form

Matalikilo 23:19

19Lino naakamana makani aya, Abrahamu wakazika Sara mukaakwe omo musempo lyamumuunda waku-Makipela kunembo lya-Mamre (ngonguwo Hebroni) munyika ya-Kanana.