Search form

Matalikilo 23:4

4Ndi mweenzu asikukalakala buyo akati kanu. Amundipe mavwikilo akati kanu, nkaavube, nkazike mufu wangu kuzwa kumeso aangu.