Search form

Matalikilo 24:11

11Nkabela wakafugamya inkamele anze amunzi kumbali kucikala camaanzi Kuciindi camangolezya, banakazi nibakali kuteka maanzi.