Search form

Matalikilo 24:32

32Elyo muntu wakanjila waangununa inkamele, Nkabela wakaleta bwizu abulilu bwankamele, amaanzi kuti asambe kumaulu, walo abantu mbaakeza abo.