Search form

Matalikilo 24:47

47Mpawo ndamubuzya kuti, Ino uli mwana wani? Wavuwa kuti, Ndime mwana waBetueli mwana wa-Nahori, ngwaakamuzyalila Milika. Elyo ndamusamika kasita mumpemu yakwe ankaya amaboko aakwe.