Search form

Matalikilo 24:50

50Mpawo Labani a-Betueli bakavuwa kuti, Makani azwa kuli-Jehova: swebo tatukonzyi kwaamba cintu niciba comwe, niciba cibotu niciba cibi.