Search form

Matalikilo 24:53

53Nkabela mulanda wakagwisya zintu zyansiliva azintu zyangolida azyakusama, wapa Rebeka. Alakwe munyinandumi wakwe, abanyina, wakabapa zintu ziyandisi.