Search form

Matalikilo 24:54

54Lino bakalya akunywa, walo abantu mbaakali abo, nkabela bakoona nkukonya oko. Nibwakaca, bakabuka, elyo wakati, Amundisungule kuya kulisimalelaangu,