Search form

Matalikilo 24:7

7Jehova Leza wakujulu, iwakandigwisya munanda yataata amu nyika yabuzyalwe bwangu, iwakandaambila akukonka kuti, Njoopa lunyungu lwako nyika eyi, ulatuma angelo wakwe kunembo lyako, nkabela uyoobwezela mwanaangu mukazi kuzwa oko.