Search form

Matalikilo 25:26

26Musule lyayooyo kwakazwa mwanike wakwe, nkabela ijanza lyakwe lyakalijisi kasindi ka-Esau, aboobo bakamuulika izina lya-Jakobo. Nkabela Izaka kajisi myaka iili makumi aali musanu aumwi naakabazyala.