Search form

Matalikilo 26:1

Izaka mbwaakakala-kala ku-Gerari

1Lino kwakaba inzala munyika; (nkukuti inzala imbi, iteensi intaanzi yamumazuba aa-Abrahamu), nkabela Izaka wakainka kuli-Abimeleki mwami waba-Filisti ku-Gerari.