Search form

Matalikilo 26:18

18Nkabela Izaka wakafumbulula zikala zyamaanzi nzibakataangwine kusya mumazuba aa-Abrahamu wisi, nkaambo ba-Filisri bakalizisinkide musule lyalufu lwa-Abrahamu. Nkabela wakazipa mazina ayo ngaonya ngaakazipede wisi.