Search form

Matalikilo 26:20

20basikweembela baku-Gerari bakakazyanya abasikweembela ba-Izaka, bati, Maanzi ngeesu. Lino cikala eco wakacuulika izina lya-Eseki (Inkondo), nkaambo bakali kukazyanya awe.