Search form

Matalikilo 26:28

28Bakavuwa kuti, Ncobeni twabonesya kuti Jehova uli ayebo, Lino twaamba kuti, Kube kukonka akati kesu, swebo ayebo, Atutangane ayebo cizuminano.