Search form

Matalikilo 26:32

32Lino mubuzuba obo mbubonya balanda ba-Izaka bakeza kulinguwe kuzoomulwiida makani aacikala ncibakaside. Bakati, Twajana maanzi.