Search form

Matalikilo 26:9

9Mpoonya awo Abimeleki wakaita lzaka, waamba kuti, Ve! Ngumukazi wako. Waambilanzi kuti, Ngumucizi wangu? Izaka wakamuvwiila kuti, Ndakaamba kuti, Ambweni ndafwa nkaambo kakwe.