Search form

Matalikilo 27:19

19Nkabela Jakobo wakaambila wisi kuti, Ndime Esau, mwanaako mutaanzi, Ndacita mbubonya mbowandaambila. Buka, ukale, ulye nyama yangu, undilongezye.