Search form

Matalikilo 27:33

33Amvwe obo, Izaka wakakankama kukankama kupati loko. Wakabuzya kuti, Maawe! Ngwani oyo iwakajaya nyama akwiileta kulindime? Ndalya yoonse kotana sika, alimwi ndamulongezya, aboobo ngonguwe uuli acoolwe.