Search form

Matalikilo 27:34

34Elyo Esau, naakamvwa majwi aawisi, wakalila acililo cipati ciyoosya loko, waambila wisi kuti, Undilongezye, undilongezye ambebo, taata.