Search form

Matalikilo 27:37

37Izaka wakavwiila Esau kuti, Bona! Ndamubika kuti abe mwami wako, abasikamukowanyina boonse ndamupa mbabo kuti babe balanda bakwe, alimwi ndamusanizya maila awaini. Lino webo, mwanaangu, nkucitilenzi?