Search form

Matalikilo 27:41

41Lino Esau wakali kusula Jakobo nkaambo kalulongezyo wisi ndwaakamulongezya, nkabela Esau wakaamba mumoyo wakwe kuti, Mazuba aakulila taata aswena afwaafwi, lino njoojaya Jakobo.