Search form

Matalikilo 27:5

5Lino Rebeka wakali kuswiilila, ciindi eco Izaka naakali kwaambila mwanaakwe Esau, nkabela Esau naakainka musokwe kuyoovwima nyama akwiileta,