Search form

Matalikilo 28:1

Jakobo mbwaakatumwa ku-Padanaramu

1Mpoonya awo Izaka wakaita Jakobo, wamulongezya, wamulailila kuti, Toelede kukwata mwanakazi wabana ba-Kanana pe.