Search form

Matalikilo 28:11

11Asike kubusena bumwi, wakalala nkuko, nkaambo izuba lyakamubbilila. Nkabela wakabweza limwi lyamabwe aakooko, walisegezya kumutwe wakwe, woona nkukonya oko.