Search form

Matalikilo 28:12

12Elyo wakalota. Muciloto cakwe wakabona itantilo liimvwi ansi, ampela yalyo yakasika kujulu, nkabela baangelo ba-Leza bakali kuya butanta akuseluka alindilyo.